KURSER

Du får grunderna i hur det är att arbeta i en processindustri och att arbeta i skift. Du får också veta hur man arbetar i projekt i industrin och hur människor fungerar tillsammans. I kursen ingår också en introduktion i de matematiska beräkningar som kommer att användas under utbildningen. Arbetsmiljölagstiftning och grunderna i förbättringsarbete ingår också. I den här kursen får du också lära dig att arbeta med MS Word och Powerpoint.
”Lärande i arbete”, där du under två veckor på plats på en industri lär dig vad skiftarbete innebär, hur arbetet i en processindustri är organiserat och hur man arbetar med säkerhet. Här får du känna på om skiftgång är något som passar dig.
Du får kunskap om olika typer av energianläggningar som pannor, turbiner och värmeväxlare. Du lär dig göra beräkningar av energi, effekt och verkningsgrad i olika situationer och lär dig förstå hur det fungerar med bränsle, förbränning, ånga och värmning/kylning.
Du får veta hur pumpar, fläktar och ventiler fungerar. Du får också förståelse för vad kemiska reaktioner är och hur man beräknar råvarubehov och mängd producerad produkt.
”Lärande i arbete”, där du under fyra veckor på plats på en industri lär dig hur processer eller processavsnitt är uppbyggda i industrin.
Du lär dig hur automationssystemen fungerar och hur de kan optimeras. Du lär dig också göra ekonomiska analyser av produktion och investering, får förståelse för faktorer som påverkar om en investering kommer till stånd och lär dig analysera data statistiskt. I den här kursen får du också lära dig att arbeta med MS Excel.
Du får förståelse för moment som omrörning, torkning och filtrering. Du lär dig också om enzymatiska och mikrobiologiska processer, miljöproblem, miljölagstiftning och hur man minimerar utsläpp.
Kursen ger kunskap om hur man arbetar för ökad tillgänglighet och ständiga förbättringar, hur drift- och underhållsorganisationerna samarbetar och om rondering och tillståndskontroll. Du får också lära dig om lager, smörjning, korrosion och olika materialegenskaper.
En kurs du väljer om du vill arbeta på massa- eller pappersbruk. Här får du lära dig om ved som fiberråvara, hur man får fram fibrer ur ved och hur man tillverkar papper och kartong av fibrerna. Du får också lära dig viktiga produktegenskaper och hur produkterna konverteras.
En kurs du väljer om du vill arbeta på energiproducerande företag eller med panndrift och energieffektivisering inom processindustrin. Du får lära dig att optimera en förbränning, göra beräkningar på energiinnehåll i ånga och kondensat, hur system för fjärrvärme och fjärrkyla är uppbyggda och att utföra enklare elektriska arbeten.
En kurs du väljer om du vill arbeta på raffinaderi eller i annan typ av kemisk industri. Du får läsa om olika typer av kemiska ämnen som förekommer både i råolja och i biobaserade råvaror och om olika typer av kemiska reaktioner. Du får lära dig hur destillation, absorption och extraktion fungerar och vilka olika delprocesser som finns i ett raffinaderi.
”Lärande i arbete”, där du under 14 veckor på ett företag får lära dig att arbeta i din kommande yrkesroll.
En kurs där du får applicera dina kunskaper på ett problem, ofta i någon industri. Examensarbetet gör du troligen på samma arbetsplats som du gör LIA III och inom den inriktning du valt.